https://journals.lnb.lt/relevant-tomorrow/issue/feed Relevant Tomorrow 2021-05-04T13:08:25+00:00 Editorial Board of the Relevant Tomorrow Journal / Aktualu rytoj žurnalo redakcinė kolegija Relevant.Tomorrow@lnb.lt Open Journal Systems https://journals.lnb.lt/relevant-tomorrow/article/view/699 Pratarmė 2021-05-04T13:08:25+00:00 2019-12-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 https://journals.lnb.lt/relevant-tomorrow/article/view/697 Savivaldybių viešųjų bibliotekų mokslo tiriamoji veikla 2010–2015 metais 2021-05-04T12:24:44+00:00 Elvyda Skuodytė elvyda.skuodyte@lnb.lt <p>Tiriamoji veikla, įvairios jos formos, o ypač moksliniai tyrimai ir inovacijos– viena iš svarbių Europos Sąjungos politikos strategijų, kuriomis kiekvienoje veiklos srityje siekiama įgyti patikimus instrumentus, sudarančius galimybę veikti joje atsakingai, užtikrinti, kad novatoriškos idėjos virstų paklausiais produktais ir (ar) paslaugomis, gerinančiomis žmonių gyvenimą, padedančiomis spręsti ir skubias, ir ilgalaikes visuomenės ar konkrečios bendruomenės problemas.</p> <p>Savivaldybių viešųjų bibliotekų (SVB) mokslo tiriamoji veikla niekuomet nebuvo specialaus tyrimo objektas, tačiau šias bibliotekas taip pat veikia sunkiai prognozuojama vidinės ir išorinės aplinkos kaita, dažnai tvirtinama, jog jų tikslams stinga aiškumo, o veiklos rezultatai sunkiai išmatuojami. Manoma, jog šiame sektoriuje rečiau nei kitose bibliotekų sistemose tiriamos veiklos plėtros tendencijos, planai, vadybiniai sprendimai grindžiami mokslo duomenimis, menkai kontroliuojamas jų įgyvendinimas, matuojama įvairių veiksnių įtaka, vertinami pasiekti rezultatai. Mokslo tiriamosios veiklos metodais gaunama informacija nelaikoma sprendimų priėmimo ištekliumi, nėra praktinės patirties rengiant prognozes ir panaudojant tam socialinio modeliavimo metodus.</p> <p>Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kokia yra mokslo tiriamosios veiklos būklė SVB sektoriuje, suprasti, ar ir kiek jame yra intelektinio įdirbio kuriant naujas žinias ir (ar) taikant jas praktinėje bibliotekų veikloje.</p> <p>Tyrimo rezultatai leidžia pastebėti, kad sektoriuje nėra patikimų susitarimų nei dėl šios veiklos terminijos, nei dėl turinio, nei dėl procedūrų. Nors sektoriaus veiklos laukas tyrinėjamas gana intensyviai, SVB indėlis į tiriamąją veiklą sektoriuje kuklus, veiklos institucionalizavimo lygis žemas. Didesnė savarankiškai atliktų tiriamojo pobūdžio darbų dalis sektoriuje nedokumentuojama, o dokumentuoti darbai retai atitinka tam keliamus reikalavimus; mokslo tiriamosios veiklos instrumentai nepanaudojami realioms bibliotekų veiklos problemoms nustatyti, parengti pasiūlymai irgi neatitinka realių bibliotekų poreikių, taigi ir vadybiniai ar technologiniai sprendimai, priimti jų pagrindu, tampa nepatikimi.</p> <p>Tyrimo rezultatai įtikinamai parodo, kad ir mokslinių tyrimų, ir informacinės analitinės veiklos kompetencijos sektoriuje yra nepakankamos. Struktūrinis bibliotekų kapitalas arba nevaldomas, arba tai daroma neefektyviai. Nustatyta neatitiktis tarp veiklos dokumentuose reglamentuojamų nuostatų ir realiai atliekamų darbų, smarkiai skiriasi sektoriuje rengiamų informacinių analitinių darbų (metų veiklos ataskaitų) autorių, jų vadovų ir išorės ekspertų vertinimai.</p> <p>Deklaruodami mokslo tiriamosios veiklos teorinę reikšmę, jos svarbą bibliotekoms ir jų įsitvirtinimui socialinėse struktūrose, dauguma SVB vadovų ir SVB darbuotojų nemato sektoriaus bibliotekų kaip šios veiklos organizatorių ir savarankiškų vykdytojų. Jie renkasi veiklos modelį, kai šios srities intelektiniai sprendimai ir įgyvendinimo praktika telkiami stambesnėse korporatyvinėse struktūrose, pirmenybę teikdami Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai (LNB), iš dalies – apskričių viešosioms bibliotekoms (AVB). Aukštosios mokyklos nelaikomos pagrindinėmis šios veiklos partnerėmis.</p> 2019-12-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 https://journals.lnb.lt/relevant-tomorrow/article/view/698 Informacinė viešųjų bibliotekų veikla 2021-05-04T12:40:14+00:00 Daiva Janavičienė daiva.janaviciene@lnb.lt <p>Straipsnyje apžvelgiama profesinė-mokslinė literatūra apie informacinę bibliotekų veiklą ir ja remiantis kuriamas teorinis modelis. Keliama problema susijusi su bibliotekose teikiamų informacinių paslaugų (bibliotekininko darbo) devalvacija Lietuvos viešosiose bibliotekose, siekiant atnaujinti suvokimą, teikiamų paslaugų reikšmę ir svarbą bibliotekų veikloje. Aptariamas institucinis viešosios bibliotekos išskirtinumas, jo esmės kaita. Apžvelgiami bibliotekų ateities scenarijai ir vizionierių įžvalgos dėl bendrųjų aplinkos pokyčių įtakos bibliotekų veiklai. Akcentuojamas didėjantis papildomos vertės informacijos produktų kūrimo ir jų pagrindu teikiamų informacinių paslaugų reikšmingumas. Analizuojami tarptautinių profesinių organizacijų tuo remiantis parengti dokumentai, atskleidžiami aukšto ekonominio lygio ir besivystančių šalių skirtumai teikiant informacines paslaugas bibliotekose. Nurodomas bibliotekininkų kompetencijų ugdymo poreikis ir reikšmingumas. Identifikuojama moderniai suvokiama informacinės veiklos struktūra ir komponentų tarpusavio priklausomybė. Pristatomos paslaugų kokybės siekių gairės. Priede pateikiama adaptuota empirinio informacinių paslaugų tyrimo schema. Pristatomos mokslininkų įžvalgos dėl inovacijų teikiant informacines paslaugas. Gretinamos tradicinės ir papildomos bibliotekų veiklos kokybės charakteristikos. Pristatomas pakitęs informacijos vartotojų apibūdinimas ir konstatuojamas nuolatinio bibliotekininkų kompetencijų atnaujinimo poreikis. Išanalizavus teorinę informaciją, siūloma informacinių paslaugų viešosiose bibliotekose plėtros schema, svarstoma apie temos plėtros ir empirinių tyrimų perspektyvas.</p> 2019-12-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021