Paskyros politika

 

PATVIRTINTA
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos generalinio direktoriaus
2020-10 – 27 įsakymu Nr. B-307

LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS MOKSLO LEIDYBOS POLITIKOS PRINCIPAI

1. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – Nacionalinė biblioteka) mokslo leidybos politikos principai reglamentuoja pagrindinius mokslo leidybos Nacionalinėje bibliotekoje taikomus principus siekiant užtikrinti mokslo informacijos kokybę ir koordinuoti jos vadybą.

2. Nacionalinė biblioteka skatina atvirosios prieigos mokslo produkcijos ir metodinių priemonių publikavimą. Nacionalinės bibliotekos darbuotojai, kaupiantys ir apdorojantys duomenis, suteikia galimybę Nacionalinės bibliotekos tyrėjams ir ekspertams jais naudotis rengiant mokslines publikacijas.

3. Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius kiekvienų metų III ketvirtį patvirtina atsakingo/ įgalioto struktūrinio padalinio parengtą mokslinės veiklos planą (MVP) kaip Nacionalinės bibliotekos strateginės veiklos plano lydimąjį dokumentą. Šiame plane nustatoma:

                   3.1. Kiekvieno Nacionalinėje bibliotekoje dirbančio mokslininko įsipareigojimai dėl mokslinių publikacijų rengimo ir publikavimo;
                   3.2. Mokslo produkcijos leidyba pagal Nacionalinės bibliotekos struktūrinius padalinius (rengėjus).

4. Lietuvos mokslo tarybos publikacijų įvertinimas aptariamas Nacionalinės bibliotekos administracijos posėdyje, kuriant kiekvienų naujų metų MVP.

5. Už geriausią metų mokslinę publikaciją Nacionalinės bibliotekos darbuotojas – tyrėjas gali būti paskatinamas finansiškai Nacionalinės bibliotekos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos numatyta tvarka.

6. Nacionalinėje bibliotekoje rengiami ir leidžiami 2 (du) atviros prieigos mokslo žurnalai: Parlamento studijas ir Relevant Tomorrow/ Aktualu Rytoj žurnalų redakcinių kolegijų sudėtis tvirtinama Nacionalinės bibliotekos Mokslo taryboje Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus teikimu. Kiekvienas iš šių žurnalų:

                6.1. turi mokslinės leidybos koncepciją bei struktūrą;
                6.2. Nacionalinės bibliotekos aprūpinimas būtinaisiais ištekliais koncepcijai įgyvendinti.

7. Ne rečiau kaip kas ketvirtį Nacionalinės bibliotekos mokslinis sekretorius šaukia tyrėjų-mokslininkų pasitarimą arbą diskusiją mokslo tematikų ir mokslo projektų rengimo klausimais.

8. Mokslo publikacijoms – Nacionalinės bibliotekos sudaromoms straipsnių rinktinėms, monografijoms, šaltiniotyros kūriniams, analitinėms apžvalgoms – planuojamos lėšos skiriamos tada, kai jų didesnė dalis apmokama iš projektinės mokslinės veiklos.

9. Leidinių finansavimo šaltiniais gali būti Nacionalinės bibliotekos lėšos, projektinės lėšos, trečiųjų šalių skiriamos lėšos, konferencijų dalyvių mokesčiai ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktus atitinkantys finansavimo šaltiniai.

10. Nacionalinės bibliotekos darbuotojui autorinis atlyginimas (honoraras) nemokamas, jei autorinis kūrinys sukurtas atliekant tarnybines pareigas ar darbo funkcijas, vykdant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas ar projektus, vykdant Nacionalinės bibliotekos teisėtus pavedimus ir (ar) paskirtas užduotis ar pasinaudojus Nacionalinės bibliotekos ištekliais.

11. Leidinys, kurio parengimas yra susijęs su tarnybine užduotimi arba kurio parengimą planavo ir rėmė Nacionalinė biblioteka ar su Nacionaline biblioteka sudariusi sutartį kita šalis, yra Nacionalinės bibliotekos nuosavybė ir tik Nacionalinė biblioteka turi išimtinę teisę šį Leidinį leisti, platinti, tiražuoti, suteikti prie leidinio prieigą ir kitaip naudotis autorinėmis teisėmis nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų.

12. Leidinys – žurnalas, straipsnių rinktinė, monografija, studija, tomas ar terminijos kūrinys – rengiamas ir leidžiamas tada, kai jo koncepciją patvirtina Nacionalinės bibliotekos Mokslo taryba arba kai yra įtrauktas į MTVP, o turinys yra recenzuotas nepriklausomų, tekstų autoriams anonimine tvarka skirtų recenzentų.

13. Mokslo leidybos klausimus Nacionalinės bibliotekos Mokslo tarybos darbotvarkei teikia mokslinis sekretorius Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus nustatyta tvarka. Įgyvendinant LNB mokslinį projektą jo rezultatui užtikrinti recenzentas (recenzentai) skiriami Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

14. Nacionalinės bibliotekos sudaromų ir leidžiamų mokslo leidinių numerio, tomo ar knygos recenzentai (recenzentas) negali būti kartu ir to paties leidinio (straipsnio) autoriai ar vienas iš autorių.

15. Mokslo straipsnių, parengtų Nacionalinės bibliotekos darbuotojų ir numatomų publikuoti su Nacionalinės bibliotekos prieskyra pripažintuose mokslo žurnaluose Lietuvoje arba užsienyje, autoriams suteikia aprūpinimą:

           15.1. Nacionalinės bibliotekos darbuotojas/ autorius naudojasi Nacionalinės bibliotekos ištekliais duomenims surinkti;
           15.2. Nacionalinės bibliotekos darbuotojas/ autorius gali gauti teksto redagavimo ir straipsnio arba santraukos vertimo į anglų kalbą paslaugą;
            15.3. suteikiama išankstinio recenzavimo paslauga teksto kokybei įvertinti.

16. Mokslinės veiklos metų ataskaitas Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui teikia:

            16.1. Departamentai – apie patvirtinto MVP įvykdymą;
            16.2. Žurnalų redakcinės kolegijos – dėl turinio problematikos, struktūros, recenzavimo tvarkos.

17. Bendroji mokslinės veiklos ataskaita svarstoma Nacionalinės bibliotekos Mokslo taryboje, kuri gali teikti rekomendacijų.

18. Nacionalinė biblioteka turi teisę bendradarbiauti su mokslo institucijomis, tiek formuluojant tyrimų temas, tiek atliekant pačius tyrimus ir publikuojat jų rezultatus.

                                                                 

                                                                                                                  Parengė prof. dr. Andrius Vaišnys (2020)