Archyvas

 • Analizinių retrospektyviųjų 1832–1944 m. bibliografinių įrašų lietuvių kalba atrankos metodika

  Analizinių retrospektyviųjų 1832–1944 m. bibliografinių įrašų lietuvių kalba atrankos metodika / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; [parengė Tomas Petreikis]. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2024. – 9 p.

  ISBN 978-609-405-257-6 (pdf)

  Metodikoje aptariama ir reglamentuojama atranka nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos leidiniui „Lietuvos bibliografija. Serija C. Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos“. Detaliai išdėstomi atrankos principai ir nurodomos publikacijų, telkiamų leidiniuose ir duomenų bazėse, rūšys.

 • Analitinės viešųjų šaltinių apžvalgos metodika

  Analitinės viešųjų šaltinių apžvalgos metodika / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; specialieji redaktoriai Magnus Tomas Kėvišas, Ernesta Keinienė, sudarytojai-darbo grupė Aušra Brazinskaitė, Andrius Bubnys, Magnus Tomas Kėvišas, Irmina Matonytė (vadovė), Violeta Nedzveckienė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2023. – 51 p.

  ISBN 978-609-405-237-8 (skaitmeninis PDF)

  Šioje į parlamentą orientuotos analitinės viešųjų šaltinių apžvalgos metodikoje išryškinama žanro specifika atribojant tokias apžvalgas nuo kitų, susijusių, tačiau netapačių žanrų. Apibrėžiami tokiam darbui keliami reikalavimai. Detalizuojamos rengimo procedūros. Metodika papildoma Nacionalinės bibliotekos Informacijos politikos ir analitikos skyriaus produkcijos žanrų suvestine, analitinės apžvalgos kokybės kriterijų sąrašu, maketo šablonu ir trimis pavyzdžiais.

 • LIBIS išteklių įrašų sudarymo vadovas: integruojamasis išteklius

  LIBIS išteklių įrašų sudarymo vadovas: integruojamasis išteklius / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ; sudarytoja-atsakingoji redaktorė Genutė Rutkauskienė, redagavo- teikė pavyzdžius Ringailė Bagušytė, Valentina Grušienė, Gražina Kubilienė, Diana Norkūnienė, Dalia Pečiulienė, Danutė Sipavičiūtė, Regina Švabauskaitė, Rita Urbonaitė, Tomas Vaičiulis, Tomas Auškalnis. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2022. – 768 p.

  ISSN 2783-5960

  „LIBIS išteklių įrašų sudarymo vadovo“ 2022 m. numeris skirtas apibrėžti bibliotekų ir kitose atminties institucijų rinkiniuose kaupiamų ir saugomų publikuotų išteklių – apraiškų – identifikavimo, bibliografinio aprašo ir duomenų pateikimo bibliografiniuose įrašuose reikalavimus, taisykles ir nuostatas suderintam aprašomajam katalogavimui vadovaujantis ISBD, UNIMARC/B, IFLA LRM ir RDA.

 • Viršelis

  LIBIS analizinių įrašų sudarymo metodika : integruojamasis išteklius

  LIBIS analizinių įrašų sudarymo metodika : integruojamasis išteklius / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ; redaktorė-sudarytoja Danutė Sipavičiūtė, sudarytojai-darbo grupė Ringailė Bagušytė, Audronė Baškienė, Aušra Jurevičienė, Ainė Markevičiūtė, Sofija Matiukaitė, Danutė Miliukaitė, Dalia Pečiulienė, Vida Pelegrin, Vilma Račkauskaitė, Danutė Sipavičiūtė, Danguolė Vagner. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2022. – 132 p.

  ISSN 2783-6746

  Metodikos tikslas yra pateikti pagrindines analizinių bibliografinių įrašų rengimo taisykles kuriant įrašus modernizuotoje LIBIS: UNIMARC/B formato laukų užpildymo taisykles, taip pat ir naujųjų UNIMARC/B formato laukų, susijusių su Tarptautinio standartinio bibliografinio aprašo (ISBD) pakeitimais ir elektroninių išteklių duomenimis, reikšminių žodžių sudarymo ir pateikimo principus, atrankos kriterijus, pateikti bibliografinių įrašų pavyzdžius ir iliustruoti laukų, polaukių rašymo pavyzdžiais naujoje, modernizuotoje LIBIS. Metodika skirta Lietuvos bibliotekų ir kitų atminties institucijų katalogų ir duomenų bazių rengėjams, kuriantiems analizinius (sudedamųjų dalių) įrašus LIBIS iš bet kokio tipo ištekliaus (laikraščio, žurnalo, tęsiamojo ištekliaus, knygos, natų rinkinio, elektroninio ištekliaus, audiovizualinės laikmenos). Ji bus atnaujinama ir papildoma

 • Lietuvos informacijos ir dokumentavimo standartų žinynas

  Lietuvos informacijos ir dokumentavimo standartų žinynas / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ; parengė Dalia Jaskonienė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2022. – 55 p. – Standartų nuorodinių žymenų r-klė: p. 52–53. – Tarptautinių standartų, išverstų į lietuvių kalbą, antraščių r-klė: p. 53. – Šalt. ir liter. sąr.: p. 54.

  ISBN 978-609-405-222-4

  Žinyno tikslas – informuoti profesinę bendruomenę apie galiojančius Lietuvoje informacijos ir dokumentavimo tarptautinius standartus, jų atnaujinimus ir naujausias redakcijas. Tam buvo suregistruoti, sugrupuoti ir anotuoti Lietuvos standartų departamento 47 technikos komiteto Informacija ir dokumentavimas standartai: pateikti jų bibliografiniai aprašai, atlikta turinio analizė (taikymo paskirtis, standarto leidimai, standartų terminų apibrėžtys ir pan.). Žinyne standartai grupuojami pagal Lietuvos standartizacijos departamento pateiktą grupavimo schemą, atitinkančią Tarptautinės standartizacijos organizacijos naudojamą klasifikacijos sistemą (International Classification for Standards, ICS). Skyrių viduje standartai sugrupuoti pagal išleidimą chronologiškai nuo naujausio iki seniausio. Išimtys taikomos tik to paties standarto dalims, jos pateikiamos viena po kitos. Naudojimąsi žinynu palengvina dvi pagalbinės rodyklės: tarptautinių standartų, išverstų į lietuvių kalbą, antraščių ir skaitinė standartų nuorodinių žymenų rodyklė.

 • Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodynas

  Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodynas

  Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių-anglų kalbų terminų žodynas : 10 000 lietuviškų terminų su atitikmenimis anglų kalba ir anglų-lietuvių kalbų rodykle = Lithuanian-English dictionary of librarianship, information and book science (LIBS) / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ; Nijolė Bliūdžiuvienė, Vytautas Jonas Valiukėnas. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2021. – 548 p. ISBN 978-609-405-220-0

  „Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodyne“ susisteminta 10 000 sunormintų lietuviškų terminų su atitikmenimis anglų kalba, pateikiama anglų–lietuvių kalbų terminų rodyklė. Terminų žodynas sudarytas remiantis tarptautiniais standartais ir kitais norminiais dokumentais, pagrįstas naujausių užsienio leksikografijos šaltinių ir duomenų bazių terminologijos duomenų analize, Lietuvos nacionalinės bibliotekos specialistų tyrimais, kurie suregistruoti šaltinių ir literatūros sąraše. Šis atviros prieigos elektroninis terminų žodynas PDF formatu visų pirma skirtas nuolat kintančioje profesinių žinių ir technologijų aplinkoje bibliotekose dirbantiems specialistams.

 • Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įsigytų ir atvirosios prieigos el. knygų paieška ir naudojimas

  Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įsigytų ir atvirosios prieigos el. knygų paieška ir naudojimas / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ; parengė Alvida Diržauskienė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2021. – 25 p.

  ISBN 978-609-405-214-9

 • LIBIS išteklių įrašų sudarymo vadovas. Integruojamasis išteklius

  LIBIS išteklių įrašų sudarymo vadovas : integruojamasis išteklius 

  LIBIS išteklių įrašų sudarymo vadovas : integruojamasis išteklius / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ; redaktorė-sudarytoja Genutė Rutkauskienė, atsakomoji redaktorė Rasa Januševičienė, sudarytojai-darbo grupė Tomas Auškalnis, Ringailė Bagušytė, Liubovė Buckienė, Vita Čeglienė, Dalia Gedminienė, Gražina Kubilienė, Ina Kvietkuvienė, Ainė Markevičiūtė, Ieva Miliauskienė, Diana Norkūnienė, Dalia Pečiulienė, Danutė Sipavičiūtė, Roma Skačkauskienė, Regina Švabauskaitė, Aušra Ušpalienė, Viktorija Vaitkevičiūtė-Verbickienė. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2021. – 177 p.

  ISSN 2783-5960

 • Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos metodinių darbų kūrimo ir vertinimo aprašas

  Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos metodinių darbų kūrimo ir vertinimo aprašas

  Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos metodinių darbų kūrimo ir vertinimo aprašas / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ; parengė Rasa Januševičienė, Magnus Tomas Kėvišas, Ilona Strumickienė, Andrius Vaišnys, Dainius Vaitiekūnas (darbo grupės vadovas), Viktorija Vaitkevičiūtė-Verbickienė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2021. – 10 p.

  ISBN 978-609-405-211-8