Regina Koženiauskienė

Vardas, pavardė (taip pat mokslinis laipsnis)
Prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė

Institucija
Vilniaus universitetas

Trumpa biografija
Regina KOŽENIAUSKIENĖ Vilniaus universitete baigė klasikinę filologiją su lituanistikos specializacija, buvo palikta dirbti universitete. Iš pradžių dirbo mokslo darbų redaktorės darbą, kartu dėstė. 1991 m. VU apgynė daktaro disertaciją „XVI-XVIII amžiaus prakalbos ir dedikacijos“, 2001 m. – monografiją „Retorika: iškalbos stilistika“, už kurią suteiktas habilituoto dr. laipsnis. 1995 m. stažavo Upsalos universiteto (Švedijoje) retorikos katedroje. Nuo 1991 m. dirba Lietuvių kalbos katedroje. 1996 – 2006 dvi kadencijas buvo Lietuvių kalbos katedros vedėja. 1993 m. suteiktas docentės, 2002 m. - profesorės, 2018 m. – afilijuotosios profesorės vardas.
Išleido 5 mokslines monografijas. Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose paskelbė apie 150 mokslinių straipsnių ir publikacijų. Parašė edukacinių ir visuomenei skirtų knygų. Antologijų, chrestomatijų, vadovėlių ir kitų mokymo priemonių autorė. Lietuvos literatūros paveldo knygų lenkų, lotynų, vokiečių kalba vertėja.
VU leidyklos išleista „Bibliografijos rodyklė 1990-2015“, Vilniaus universiteto leidykla. Vilnius, 2016. –p. 110, kurioje užfiksuota 415 autorinių pozicijų.

Mokslinių interesų sritys
• Žiniasklaidos retorika
• Stilistika
• Retorinė etika, oratorinis menas
• Politinė parlamentarų retorika
• Teisininkų retorika
• Senosios Lietuvos raštijos (poezijos) vertimai ir jų mokslinis tyrimas, komentavimas bei parengimas

Svarbiausios publikacijos (pateikti 5-10 reikšmingiausių mokslinių publikacijų sąrašą)
• Koženiauskienė, Regina. Retorinė ir stilistinė publicistinių tekstų analizė. Monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, 352 p.
• Koženiauskienė, Regina. Juridinės retorikos pagrindai. Monografija. Vilnius: Registrų centras, 2009, 496 p.
• Koženiauskienė, Regina. Būkim šviesos ir tiesos vaikai. Jubiliejinė V. Kudirkos studija. Kaunas: Šviesa, 2007.
• Koženiauskienė, Regina. Juridinė retorika. Studijų vadovas teisininkams. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2005, 472 p.
• Koženiauskienė, Regina. Retorika: iškalbos stilistika. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999, 462 p.; antras leidimas: 2001.
• Koženiauskienė, Regina. XVI-XVIII a. prakalbos ir dedikacijos. Monografija. Vilnius: Mokslas, 1990, -638 p.

Straipsniai (per pastaruosius 5 metus)
• Regina Koženiauskienė. Dainos aidas nuo Veliuonos iki Vaitkuškio, In: Michalina Zaleskytė-Kosakovskienė. Poezija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, p. 8-51.
• Koženiauskienė, Regina. „Pažinkite įžūlią jo miną ir ypatingą begėdiškumą“ (Cicerono kalbos recenzija). Parlamento studijos, 2020, nr. 28.
• Koženiauskienė, Regina. Apie vieną Kudirkos gyvenimo lapą. Tarp knygų, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2019, vasaris, p. 6 - 9.
• Koženiauskienė, Regina. Vieversio giesmės. J. Čečioto rankraščio „Pieśni Wieśniaka“ intriga. In: Bernardinai, 2017 08 11; Idem: Bernardinai. lt 2017 10 08.
• Koženiauskienė, Regina. Nepaprastos paprastos komunikacijos galios. Įžanga. Parlamento studijos, Mokslo darbai, 2017, nr. 22, p. 5–10.
• Koženiauskienė, Regina. Aristokratų tautinė tapatybė ir jų požiūris į lietuvių kalbą XIX a. vidurio Vilniuje In: Gimtoji kalba, 2016 Balandis, p. 3-11.
• Koženiauskienė, Regina. Vilniaus intelektualų tautinė savivoka tarp dviejų sukilimų: retorinės atodangos. In: Darbai ir dienos, 2016, nr. 66, p. 243-253. ISSN 1392-0588 (spausdintas) ISSN 2335-8769 (internetinis) http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.66

Publikuoti vertimų darbai (per pastaruosius 5 metus)
• Vladislavas Sirokomlė. Nemunas nuo versmių iki žiočių. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Eiliuotus tekstus vertė Regina Koženiauskienė. 2020, - 191 p.
• Michalina Zaleskytė-Kosakovskienė. Poezija. Vertė ir parengė Regina Koženiauskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, - 427 p.
• Eugenijus Renė. Poezija. Žemaičių vaizdeliai. Sudarytojas Marius Mockus. Iš lenkų kalbos vertė Regina Koženiauskienė, Klaipėda: Druka, 2019, - 255 p.
• Jonas Čečiotas. Sodiečio dainos. Eilėraščių rinkinys. Iš lenkų kalbos vertė ir parengė Regina Koženiauskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, - 153 p.
• Šventinės M. Liudviko Rėzos eilės, išdalytos po mokslinio pranešimo Universiteto Didžiojoje auditorijoje 1817 metų lapkričio 1 dieną. R. Koženiauskienės vertimas iš vokiečių kalbos. In: Martynas Liudvikas Rėza. T. III. TRAKTATAI. Filologija, teologija, filosofija. LLTI, 2018, p. 173-178.
• Lukiškių Dievo Motina: Atvaizdo istorijos studija, stebuklų knyga ir jos vertimas. Studijos autorė Tojana Račiūnaitė, iš lenkų kalbos eiliuotus tekstus vertė ir komentarus rašė Regina Koženiauskienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2017, - 514 p.
• Lietuvių literatūros antologija. 1795-1831. Sudarytoja Brigita Speičytė. TI, T.II. R. Koženiauskienės eiliuoti vertimai iš lenkų kalbos. LLTI leidykla, 2016.
• Atminimų sodai. Albumistikos etiudai. R. Koženiauskienės eiliuoti vertimai iš lenkų ir vokiečių kalbų. LM akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius, 2016. - 806 p.

Svarbiausi pasiekimai, apdovanojimai
• 2019 m. Algio Kalėdos premija už XIX a. Lietuvos lenkų poetų Jono Čečioto (Jan Czeczot, 1796–1847) ir Eugenijaus Renės (Eugeniusz Rönne, 1830–1895) kūrybos vertimus iš lenkų kalbos, už profesionalų Jono Čečioto poezijos rinkinio „Sodiečio dainos“ parengimą, už daugiakalbio Lietuvos literatūrinio paveldo tyrimus ir sklaidą
• Švietimo ir mokslo ministerijos 2008 metų II mokslo populiarinimo premija už studiją apie Vincą Kudirką
• Švietimo ir mokslo ministerijos 2007 metų I premija už vadovėlį aukštosioms mokykloms „Juridinė retorika“
• Kalbos (Felicijos Bortkevičienės) premija (2006)
• Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos premija (Martyno Mažvydo, 1997)

Nurodos į individualius puslapius (gali būti asmeniniai puslapiai institucijų svetainėse, ResearchGate ar kitų panašių platformų nurodos)
VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros svetainė 

Kontaktai
Regina.Kozeniauskiene@flf.vu.lt